CBTT v/v bà Dương Thị Hồng Hạnh giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát kể từ ngày 26/4/2023

Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container