H: Vosco có bộ phận hay đơn vị nào chuyên trách về quan hệ cổ đông và/hoặc hỗ trợ giải đáp các vấn đề liên quan đến quyền của cổ đông?

Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container