Announcements

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông 2021

Báo cáo quỳ thù lao HĐQT và BKS năm 2020, kế hoạch năm 2021; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021; Quy định bầu cử Thành viên HĐQT; Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty và một số Quy chế; Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của BKS; Dự thảo Điều lệ Công ty sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020; Sửa đổi một số nội dung tại Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020 Dự thảo Quy chế hoạt độngcủa BKS; Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT; Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;     View more

Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container