Bài viết chuyên khảo

Một số điểm mới của Thông tư số 20/2023/TT-BGTVT so với Thông tư số 03/2020/TT-BGTVT

Trung tâm huấn luyện thuyền viên VOSCO (VOSCO Maritime Training Center - VMTC) xin giới thiệu một số điểm mới trong Thông tư số 20/2023/TT-BGTVT so với thông tư số 03/2020/TT‑BGTVT có liên quan đến công tác đào tạo, huấn luyện và cấp chứng chỉ cho thuyền viên tại VTMC như sau: Hiệu lực thi hành Thông tư số 20/2023/TT-BGTVT, được Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 30 tháng 6 năm 2023. Thông tư quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, đào tạo, huấn luyện thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9...   Xem thêm

Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container