Giao dịch nội bộ: Phó Tổng Giám đốc VOS đăng ký mua 100.000 CP
Giao dịch nội bộ: Phó Tổng Giám đốc VOS đăng ký mua 100.000 CP Giao dịch nội bộ: Phó Tổng Giám đốc VOS đăng ký mua 100.000 CP

Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Quang Minh

Mã chứng khoán: VOS

Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 100.000 CP

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 200.000 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục đầu tư

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 18/9/2012 đến ngày 18/10/2012

Từ khóa:
Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam Vosco vận tải biển Việt Nam Vận tải Hải Phòng


Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container