Một số điểm mới của Thông tư số 20/2023/TT-BGTVT so với Thông tư số 03/2020/TT-BGTVT
Một số điểm mới của Thông tư số 20/2023/TT-BGTVT so với Thông tư số 03/2020/TT-BGTVT

Trung tâm huấn luyện thuyền viên VOSCO (VOSCO Maritime Training Center - VMTC) xin giới thiệu một số điểm mới trong Thông tư số 20/2023/TT-BGTVT so với thông tư số 03/2020/TT‑BGTVT có liên quan đến công tác đào tạo, huấn luyện và cấp chứng chỉ cho thuyền viên tại VTMC như sau:

Hiệu lực thi hành

Thông tư số 20/2023/TT-BGTVT, được Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 30 tháng 6 năm 2023. Thông tư quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, đào tạo, huấn luyện thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2023, bãi bỏ Thông tư số 03/2020/TT-BGTVT ngày 21 tháng 02 năm 2020.

Căn cứ theo điều 69 của Thông tư này, các chứng chỉ chuyên môn, Giấy công nhận, Giấy xác nhận, Giấy chứng nhận của thuyền viên, Giấy chứng nhận định biên an toàn tối thiểu tàu biển được cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn ghi trong các giấy chứng nhận đó hoặc cho đến khi thực hiện cấp lại.

Các chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và thay đổi mẫu chứng chỉ chuyên môn

Căn cứ theo điều 18, điều 19 của Thông tư 20/2023/TT-BGTVT, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên tàu biển Việt Nam bao gồm các loại sau đây:

  1. Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn (sau đây viết tắt là GCNKNCM).

GCNKNCM do Cục Hàng hải Việt Nam hoặc Chi cục hàng hải hoặc Cảng vụ hàng hải được Cục Hàng hải Việt Nam ủy quyền cấp cho thuyền viên để đảm nhiệm các chức danh theo quy định của Thông tư này cũng như các quy định khác có liên quan của pháp luật Việt Nam và phù hợp với quy định của Công ước STCW.

  1. Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ  (sau đây viết tắt là GCNHLNV)

GCNHLNV do cơ sở đào tạo, huấn luyện cấp cho thuyền viên đã hoàn thành chương trình huấn luyện nghiệp vụ. GCNHLNV được chia làm 03 loại sau:

  1. Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cơ bản (sau đây viết tắt là GCNHLNVCB)
  2. Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ đặc biệt (sau đây viết tắt là GCNHLNVĐB)
  3. Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ chuyên môn (sau đây viết tắt là GCNHLNVCM).

Các loại chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên tàu biển Việt Nam đều có thời hạn 5 năm kể từ ngày cấp. Mẫu chứng chỉ chuyên môn theo quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo của Thông tư này. Như vậy, kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2023 các cơ sơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên, cấp chứng chỉ cần thay đổi mẫu chứng chỉ chuyên môn theo đúng quy định Phụ lục I của Thông tư 20/2023/TT-BGTVT.

Một số điểm mới về giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ

  1. Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cơ bản

Căn cứ điều 20 của Thông tư này, GCNHLNVCB: là giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cơ bản do cơ sở đào tạo, huấn luyện cấp cho thuyền viên đã hoàn thành chương trình huấn luyện nghiệp vụ cơ bản về kỹ thuật cứu sinh, phòng cháy, chữa cháy, sơ cứu cơ bản, an toàn sinh mạng và trách nhiệm xã hội, nhận thức an ninh tàu biển phù hợp với quy định của Công ước.

Như vậy chương trình huấn luyện nghiệp vụ cơ bản nhận thức an ninh tàu biển sẽ được tích hợp trong chương trình huấn luyện nghiệp vụ cơ bản thay vì trước kia thuyền viên có thể học tách riêng chứng chỉ nhận thức an ninh tàu biển.

  1. Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ đặc biệt

Căn cứ điều 21 của Thông tư này, chương trình huấn luyện nghiệp vụ đặc biệt cơ bản tàu dầu và chương trình huấn luyện nghiệp vụ đặc biệt cơ bản tàu hóa chất sẽ tích hợp vào một chương trình huấn luyện luyện nghiệp vụ đặc biệt cơ bản tàu dầu và tàu hóa chất.

  1. Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp chuyên môn

Căn cứ điều 22, điều 52 của Thông tư này, chương trình huấn luyện nghiệp vụ chuyên môn quan sát và đồ giải RADAR và chương trình huấn luyện nghiệp vụ chuyên môn thiết bị đồ giải radar tự động (ARPA) sẽ bị thay thế bởi hai chương trình huấn luyện nghiệp vụ chuyên môn sau:

  1. Huấn luyện sử dụng Radar và ARPA hàng hải mức vận hành cấp cho sỹ quan boong đã hoàn thành khóa huấn luyện.
  2. Huấn luyện sử dụng Radar và ARPA hàng hải mức quản lý cấp cho thuyền trưởng, đại phó đã hoàn thành khóa huấn luyện.

 

Một số điểm mới về cơ cở đào tạo, huấn luyện thuyền viên

Căn cứ điều 53, điều 69 của Thông tư này, ngoài việc cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên phải đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, giảng viên theo quy định của Chính phủ, thông tư số 20/2023/TT-BGTVT đã bổ sung thêm yêu cầu mới là: các cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên phải xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử về quản lý học viên, quản lý thi, xếp thời khóa biểu các khóa đào tạo, huấn luyện; cơ sở dữ liệu điện tử về quản lý chứng chỉ nghiệp vụ để tra cứu theo quy định của Công ước STCW. Cơ sở dữ liệu điện tử quản lý chứng chỉ nghiệp vụ của cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên phải liên kết với cơ sở dữ liệu thuyền viên của Cục Hàng hải Việt Nam trước ngày 01 tháng 7 năm 2024.

Ngoài ra, các cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên phải xây dựng Quy trình cấp, cấp lại các Giấy huấn luyện nghiệp vụ và Quy trình quản lý lưu trữ hồ sơ.

 


Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container