Thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2013

Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container