Vosco bàn giao tàu hàng rời Morning Star
Vosco bàn giao tàu hàng rời Morning Star Vosco bàn giao tàu hàng rời Morning Star

Tiếp theo việc bán 02 tàu Golden Star và Ocean Star trong tháng 6 và 7/2013 theo Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2013 thông qua, Vosco đã bán và bàn giao xong tàu hàng rời Morning Star, trọng tải 21.353 dwt đóng năm 1983 tại Nhật Bản. Việc bán tàu cũng phù hợp và đề án tái cơ cấu Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đã được Chính phủ phê duyệt.

Tàu Morning Star được Vosco đầu tư vào năm 1996. Sau một thời gian dài khai thác có hiệu quả, đến nay tuổi tàu đã cao(30 tuổi), chi phí đầu tư sửa chữa và bảo quản bảo dưỡng rất lớn, việc khai thác tàu không còn phù hợp với chủ trương quản lý, khai thác đội tàu tiên tiến của Công ty. Do tàu Morning Star đã hết khấu hao nên việc bán tàu góp phần tích cực vào kết quả kinh doanh của Công ty, bổ sung vốn để hoạt động của đội tàu tiếp tục ổn định, giúp Công ty từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay. Tàu đã được Vosco bàn giao xong cho người mua làCông ty Star Matrix Limited, Hongkongtại Chittagong, Bangladesh vào ngày 09/8/2013.

Từ khóa:
Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam Vosco vận tải biển Việt Nam Vận tải Hải Phòng


Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container