Vosco dự kiến mua 2 triệu cổ phiếu qũy
Vosco dự kiến mua 2 triệu cổ phiếu qũy Vosco dự kiến mua 2 triệu cổ phiếu qũy

Tại kỳ họp thứ 22, ngày 01/3/2011, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam đã thống nhất chủ trương mua 2.000.000 cp (Hai triệu cổ phiếu) của Công ty để làm cổ phiếu quỹ. Hội đồng quản trị cũng thống nhất giao cho Ban Điều hành lựa chọn thời gian thực hiện sau khi có ý kiến chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Từ khóa:
Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam Vosco vận tải biển Việt Nam Vận tải Hải Phòng


Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container