Quan hệ cổ đông

Đại hội cổ đông 2017

1. Chương trình Đại hội; 2. Quy chế làm việc của Đại hội; 3. Báo cáo Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016; 4. Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch 2017; 5. Báo cáo thù lao của HĐQT và BKS; 6. Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty; 7. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016; 8. Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán   Xem thêm

Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container